က်ေနာ္ဘေလာေလးကုိယ္သတင္းေတြလာေရာက္ဖတ္႐ႈအားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

12 Jul 2013

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အေပၚ ဗုဒၶဘာသာ အျမင္


 
ဗုဒၶဘာသာတြင္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ဆိုသည္မွာ လူတဦးတေယာက္တည္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္တရပ္ မဟုတ္ေပ။လက္ထပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူမႈေရး သေဘာတူညီခ်က္ တခုျဖစ္သည္။ ဘ၀ကို ေကာင္းမြန္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ေရးအတြက္ လူသားက ဖန္တီးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို တိရိစာၦန္ကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားမွ စည္းျခားလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားျခင္းကို စနစ္တက်ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၀ါဒ က်မ္းစာမ်ားတြင္ တလင္တမယားစနစ္ သို႔မဟုတ္ မယားၿပိဳင္စနစ္ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳး မရွိေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေယာက္်ားတို႔သည္ ဇနီးမယားတေယာက္သာ ယူရန္ မိမိဖာသာ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ဗုဒၶက အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားအေျမာက္အမ်ားထဲတြင္ ဇနီးမယား တေယာက္ထဲကိုသာ သစၥာရွိရွိ ေပါင္းသင္းရန္ႏွင့္ ရမၼက္တဏွာေနာက္သို႔ လိုက္ၿပီး တျခားေသာမိန္းမမ်ား အတြက္ ဇနီးမယားကို စြန္႔ခြာျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးမျခင္းမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေယာက္်ားတေယာက္ကို ပ်က္စီး က်ဆံုးေစေသာ အေၾကာင္မ်ားထဲတြင္ မိမိ၏ ဇနီးမယားမွ အပျဖစ္ေသာ တျခားမိန္းမမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္လည္း  တေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု ဗုဒၶက သတိေပး ေဟာၾကားခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ ေက သီရိ ဓမၼာနႏၵ မဟာေထရ္ (Venerable K. Sri Dhammananda Maha Thera) ၏ What Buddhists Believe စာအုပ္ပါ Buddhist Views on Marriage ကို ႏိုင္မင္းသြင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ သီရိလကၤာတြင္ ဖြားျမင္ေသာ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ေက သီရိ ဓမၼာနႏၵ မဟာေထရ္သည္ မေလးရွားႏိုုင္ငံသိုု႔ ၾကြေရာက္ သီတင္းသံုးခဲ့ၿပီး မေလးရွား ဗုုဒၶဘာသာ သာသနာပိုင္လည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အခက္အခဲႏွင့္ အမႈကိစၥမ်ားကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး တခုသဖြယ္ သေဘာေပါက္ လက္ခံၾကသည့္အတြက္ ဇနီးမယား တေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု တခုကိုသာ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကံအေၾကာင္းမလွသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ျပႆနာကို ႀကီးေအာင္ ခ်ဲ႕သလိုျဖစ္ေနသည္။ လူသားသဘာ၀၏ အားနည္းခ်က္ကို သိနားလည္ေသာ ဗုဒၶက သူ႔ကိုဆည္းကပ္သူမ်ားအား အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မတရားေသာ လိင္မႈကိစၥကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၏ အျမင္မွာ လြတ္လပ္သည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို လူတဦးတေယာက္တည္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္တခု အျဖစ္သေဘာထားၿပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္တရပ္ဟု မသတ္မွတ္ေပ။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ လူတဦးတေယာက္ကို လက္ထပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ လက္မထပ္ဘဲ ျဗဟၼစရိယက်င့္ရန္ အတင္းအက်ပ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိေပ။
ထို႔နည္းတူပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိသားစုမ်ား အေနျဖင့္ ကေလး မျဖစ္မေန ေမြးရမည္ သို႔မဟုတ္ ကေလး အေရအတြက္ မည္မွ် ေမြးရမည္ စသည္ျဖင့္ စည္းကမ္း ခ်မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ ဗုဒၶဘာသာက ၎၏ ဘာသာ၀င္တိုင္းကို အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသမွ်ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားသည္။
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဥပေဒသမ်ား မရွိေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ မျပဳၾကသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိလာသည္။ ထင္ရွားစြာေတြ႔ရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ရဟန္းမ်ားသည္ လူသားတို႔ အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ျဗဟၼစရိယအက်င့္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ရဟန္းမ်ားသည္ ေလာကီႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အိမ္ရာထူေထာင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားျခင္းအားျဖင့္ စိတ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းကာ အျခားသူမ်ားကိုလည္း စိတ္အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေရးအတြက္ အိမ္ေထာင္မျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ လက္ထပ္မဂၤလာ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္မႈမရွိဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ထပ္သူမ်ားကို ဘာသာေရးအရ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လႉဒါန္းမႈစေသာ ေကာင္းမႈမ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္ေပးရန္ ၾကြေရာက္ ေပးေလ့ရွိၾကသည္။
ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ လိုက္နာၾကသည့္အတြက္ လက္ထပ္ၿပီးမွ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းမ်ား နည္းပါးေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာတြင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္း မရွိေပ။ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမသည္ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ သေဘာထားခ်င္း တိုက္ဆိုင္မႈ အမွန္တကယ္ မရွိေတာ့လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ကြာရွင္းျပတ္စဲႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ကြာရွင္းျပတ္စဲလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္သည့္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶက အသက္ႀကီးရင့္ေသာ ေယာက္်ားမ်ား အေနႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ ဇနီးမယား မယူသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ အသက္အရြယ္ ကြာျခားမႈေၾကာင့္ လိုက္ဖက္မညီျဖစ္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ကာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေစႏိုင္သည္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ကြန္ရက္မွတဆင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ ဆက္သြယ္မႈတိုင္းသည္ မိမိတို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ အျခားသူမ်ားကို ေထာက္ကူျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းကို ရင္ထဲမွလာေသာ စိတ္အမွန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ကူညီလို၊ ကာကြယ္လိုေသာ ဆက္သြယ္မႈ၏ အေရးပါေသာ အားေကာင္းသည့္ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္သည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ထပ္ျခင္း (အိမ္ေထာင္ေရး) ဆိုသည္မွာ စစ္မွန္ေသာ သစၥာရွိျခင္းႏွင့္ နားလည္ျခင္းမွ အရွိန္မွန္မွန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းျဖစ္ၿပီး တေယာက္အလိုကို တေယာက္က လိုက္ေလ်ာျခင္း သက္သက္ မဟုတ္ေပ။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အသိုက္အ၀န္းကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ လူသားႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အသိုက္အၿမံဳတခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္ၿပီး အထီးက်န္ျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ငဲ့ျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတို႔မွလည္း ကင္းေ၀းေစႏိုင္၏။
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္လံုး၏ အခန္းက႑ကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ၿပီး ခြန္အားႏွင့္ သတၱိမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေပးအပ္ႏိုင္ၾကသည္။ တေယာက္၏ စြမ္းရည္ကို တေယာက္က ေထာက္ကူၿပီး အသိအမွတ္ျပဳကာ ေက်နပ္ လက္ခံႏိုင္ေစသည္။ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမတြင္ မည္သူကပို၍ သာလြန္ႀကီးျမတ္သည္ဟူ၍ မရွိ။ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းေသာ ၾကင္နာျခင္း၊ စိတ္သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ စိတ္ကိုၿငိမ္းေအးေစျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္  အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲ ျပဳျခင္းမ်ိဳးသာ ရွိသည္။
လူသားသည္ မိသားစုကို ၎၏ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆျဖင့္ စီစဥ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ် ျခင္းကိုမူ တရားမွ်တမႈဟု မဆိုႏိုင္ေပ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပ္မတ္ရန္ ဗုဒၶ၀ါဒတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိေပ။ ပဋိသေႏၶ တားဆီးရာတြင္လည္း ေခတ္ေဟာင္း ေခတ္သစ္နည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။ ကေလးေမြးဖြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ျခင္းသည္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ ဗုဒၶ၏ တရားမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ အယူအဆသည္ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ ပဋိသေႏၶ တားဆီးျခင္းဆိုသည္မွာ အသက္ရွင္သန္မႈတခု ျဖစ္ေပၚမလာမီ ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ယင္းကိစၥတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မပါ၀င္သကဲ့သို႔ အကုသိုလ္လည္း မျဖစ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္လာၿပီးေသာ ကိုယ္၀န္ကို ဖ်က္ခ်လွ်င္ကား မွားယြင္းမႈျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မ်က္လံုးျဖင့္ ျမင္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မျမင္ရသည္ျဖစ္ေစ ဘ၀တခုကို ဖ်က္ဆီး ဖယ္ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ မတရားေသာအမႈ ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားအရဆိုလွ်င္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းငါးခ်က္ႏွင့္ ၿငိစြန္းပါက သူ႔တပါးအသက္ကို သတ္ျခင္း မည္သည္။ ၎တို႔မွာ (၁) အသက္ရွိျခင္း၊ (၂) အသက္ရွိေၾကာင္းကိုသိျခင္း (သို႔) သတိျပဳမိျခင္း၊ (၃) ေသေစလိုေသာ ဆႏၵရွိျခင္း၊ (၄) သတ္ရန္အားထုတ္ျခင္း ႏွင့္ (၅) အထက္ပါ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးရျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ ကိုယ္၀န္ရွိလာပါက သူ၏သားအိမ္တြင္းတြင္ အသက္တခု ျဖစ္လာသည္။ ၎က အမွတ္စဥ္ (၁) အခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။ လအနည္းငယ္ ၾကာၿပီးသည့္အခါ ကိုယ္အတြင္းတြင္ ရွိေနေသာအရာမွာ သက္ရွိျဖစ္သည္ကို သိလာသည္။ ၎က အမွတ္စဥ္ (၂) အခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။ ထို႔ေနာက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစံုတရာျဖင့္ ကိုယ္၀န္ကို ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ ဖယ္ထုတ္ရန္ ဆႏၵရွိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖ်က္ခ်ေပးမည့္သူကို ရွာေဖြၿပီး ဖ်က္ခ်ေပးရန္ ခိုင္းေစသည္။ ၎က အမွတ္စဥ္ (၃) အခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြား၏။
ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်သူက ၎၏အလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္လိုက္သည့္ အခါ အမွတ္စဥ္ (၄) အခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ သူတပါးအသက္ကို သတ္ျခင္း ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ “သူ႔အသက္ကို မသတ္ရာ” ဆိုသည့္ ပထမဆံုးေသာ သီလ (ပါဏာတိပါတာ) ကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ လူ႔အသက္ကို သတ္ရာေရာက္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ အျခားသူတဦး တေယာက္၏ အသက္ႏွင့္ဘ၀ကို ဖ်က္ဆီးခြင့္ ေပးအပ္ထားျခင္း လံုး၀ မရွိေပ။ တိက်ေသာ အေျခအေနတခု၏ ေအာက္တြင္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔အတြက္ အဆင္ေျပရာကို လုပ္ရန္အတြက္ အတင္းအၾကပ္ တားဆီးထားသလို ခံစားၾကရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အမႈကို က်ဴးလြန္ပါက အျပစ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ မရသင့္သလို အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္လည္း ဆိုး၀ါးသည့္ ကံၾကမၼာႏွင့္ ႀကံဳဆံုႏိုင္ေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဘာသာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ စိတ္ဆႏၵကို ေနရာတိုင္းတြင္ အေလွ်ာ့ေပးေန၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ စည္းကမ္းဆိုသည္မွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တခုလံုး၏ ေခ်ာင္ခ်ိမွ်တမႈအတြက္သာ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္သည္။
မည္သည့္ အေျခအေနအရျဖစ္ေစ တစံုတေယာက္၏ အသက္ကို ရယူျခင္းသည့္ လူ႔က်င့္၀တ္အရေရာ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား အတြက္ပါ မွားယြင္းေသာအမႈ ျဖစ္သည္။ တစံုတေယာက္၏ အသက္ကို ဖ်က္ဆီး ေႏွာက္ယွက္သူသည္ ျပင္းထန္ေသာ ၀ဋ္ေၾကြးကို ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ 
http://burma.irrawaddy.org/archives/44071

ျမန္မာျပည္က ေခတ္သစ္ အဇာတသတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေခတ္သစ္ အဇာတသတ္ လုိ႔ ေျပာရမယ့္ သတင္းတပုဒ္ေတြ႔လိုက္ရတယ္။ အဇာတသတ္ဆုိ တာ ေဒ၀ရတ္ ကို ဆရာတင္မွားလုိ႔ အဖ သတ္သားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သိထားၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 


အခု ေခတ္သစ္ အဇာတသတ္ကေတာ့ အရက္ေသစာကို ဆရာတင္မွားမိလို႔ ျဖစ္ရတယ္လုိ႔ ေျပာရမယ္ ထင္ပါတယ္။ 

အျဖစ္က မႏၱေလးတုိင္း ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ကုလားေမ်ာရြာမွာ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔က အရက္ေသ စာ ေသာက္စား မူး ယစ္လာတဲ့ သားျဖစ္သူက ဖခင္ကို ဓားနဲ႔ ခုတ္သတ္လိုက္တဲ့သ တင္းတပုဒ္ ယေန႔ ထုတ္ ႏိုင္ငံပုိင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

သားျဖစ္သူက အရက္မူးၿပီး အိမ္ျပန္လာစဥ္မွာ ဖခင္နဲ႔ အခ်င္းမ်ားရာက ထန္းခုတ္ဓားနဲ႔ ခုတ္လိုက္ရာ ဖခင္ျဖစ္သူရဲ႕ ဦး ေခါင္းမွာ ဒဏ္ရရၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔စဥ္ ေသဆံုးသြားခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဒီအတြက္ ေ၀ဖန္ဖုိ႔နဲ႔ ဆင္ျခင္ဖုိ႔ သတင္းတပုဒ္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
http://blog.irrawaddy.org/2013/07/blog-post_5911.html#more

11 Jul 2013

ဗုဒၶဂ ယာ ဗံုး ကြဲ မႈေၾကာင့္ ေရႊ တိ ဂံုႏွင့္ မႏၲေလး မဟာျမတ္ မုနိ ဘု ရား လံု ၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္ ၿပီ


မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိဘုရားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ)ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တို႔၏ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂယာတြင္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ဗုံးေပါက္ကြဲခဲ့မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ရွိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးတုိ႔တြင္ လုံၿခဳံေရး အထူးတုိးျမႇင့္ ခ်ထားလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ဗုဒၶဂယာ ဗုံးခြဲ တုိက္ခုိက္ခံရမႈသည္  ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ေနရာမ်ားကို အဓိက ဦးတည္ေသာ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္မႈဟု ယူဆရသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တန္ခိုးႀကီးဘုရား၊ ေစတီပုထုိးမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရး တုိးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တန္ခိုးႀကီး ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္တြင္ ဘုရားလံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္း ၂၀၄ ဦး႐ွိၿပီး လုံၿခဳံေရး အစီအမံမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘုရား လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား ယခင္ ၂ ရက္ အလုပ္ဆင္း၊ တရက္အနားေပးသည့္ စနစ္မွ တရက္အလုပ္ဆင္း၊ တရက္အလုပ္နား စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး လုံၿခဳံေရး အင္အား တုိးျမႇင့္ထား ေၾကာင္း၊ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ႀကီး အထိအခိုက္ မ႐ွိေစရန္ လံုၿခံဳေရးကို သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကပါ ပူးေပါင္း၍ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕၏ ႐ံုးအဖြဲ႕မႉး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔ အဆင့္နဲ႔ မရေတာ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ထက္အဆင့္ျမင့္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ကေန လာၿပီးေတာ့ လုပ္ေပး ေနတာေပါ့။ လံုၿခံဳေရးအင္အား တိုးျမႇင့္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဘုရားလံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းေတြက ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေအာက္ကို ေရာက္သြားတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ေပါင္းလုပ္တာပါ” ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္က ရွင္းျပသည္။
လုံၿခဳံေရး တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဘုရားဖူး လာေရာက္သူမ်ား၏ အိတ္မ်ားကိုလည္း ယခင္က ထက္ ပိုမို အေရးတယူ စစ္ေဆးလ်က္႐ွိၿပီး လိႈင္သာယာ ရဲတပ္ရင္း ၉ မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အရပ္၀တ္ လံုၿခံဳေရး ပံုစံျဖင့္ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္တြင္ ျဖန္႔က်က္ ခ်ထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။
“က်ေနာ္တို႔ ရဲတပ္ရင္း ၉ က လူအင္အား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီကို ေရာက္ေနတယ္။ အထက္က ညႊန္ၾကားလို႔ ဒီမွာလုံၿခဳံေရး ေစာင့္ေနရတာပါ” ဟု ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေျမာက္ဘက္ ေစာင္းတန္းတြင္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူေနေသာ ရဲ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တဆူျဖစ္ေသာ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးတြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နည္းတူ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနရေၾကာင္း၊ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီးတြင္ လံုၿခံဳေရး အဆိုင္း ၄ ဆိုင္း ခြဲထားၿပီး တဆိုင္းလွ်င္ ၁၅ ဦးစီျဖင့္ ဘုရားႀကီးကို လွည့္ပတ္ စစ္ေဆးလွ်က္႐ွိေၾကာင္း မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားႀကီး ေဂါပကအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးစိန္သင္က ေျပာသည္။
“ေက်ာပိုးအိတ္ေတြကို ဘုရားႀကီးထဲ ယူခြင့္ မေပးေတာ့ဘူး။ တျခား ပစၥည္းေတြကိုလည္း ယူခြင့္မေပးဘူး။ ေသတၱာထဲမွာ အပ္ခိုင္းတယ္။ ေက်ာက္ဆည္မွာေကာ၊ ျပင္ဦးလြင္ မဟာအံ့ထူး ကံသာမွာပါ လုံၿခဳံေရးေတြ တုိးခ် ထားတယ္လို႔ သိရတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ မန္းသားေလးက ေျပာသည္။
ဗုဒၶဂယာ ဗုံးခြဲခံရမႈ သတင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗုဒၶဂယာသုိ႔ ဘုရားဖူးသြားေရာက္မည့္သူ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်သြားဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္သည္ ဘုရားဖူးရာသီ မဟုတ္ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူး သြားေရာက္သူ ေသာင္းဂဏန္း႐ွိေၾကာင္း ဗုဒၶဂယာ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္မ်ား သီးသန္႔ ပို႔ေဆာင္ ေပးေနေသာ ေရႊေတာ္၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ေဒါက္တာ သန္းေဇာ္၀င္းက ဆိုသည္။
“ဗုုဒၶဂယာ ခရီးသြားရာသီက စက္တင္ဘာ လပိုင္းအကုန္မွ စတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီဗံုးသတင္းေၾကာင့္ ဘုရားဖူးေတြ တြန္႔သြား ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ဆုတ္ သြားႏိုင္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ သြားၾကမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး” ဟု ေဒါက္တာ သန္းေဇာ္၀င္းက သံုးသပ္သည္။
ဗုဒၶဂယာတြင္ ဗံုးခြဲ တိုက္ခိုက္ခံရမႈသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အၾကမး္ဖက္မႈ သမုိင္းတြင္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ရွားပါးေသာ ျဖစ္စဥ္ တခုျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ား အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ  အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္ မူဂ်ာဟစ္ဒင္မ်ားက လက္တုံ႔ျပန္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အိႏိၵယ သတင္းစာ မ်ားက ေရးသား ေဖာ္ျပၾကသည္။
ဗုဒၶဂယာ ဗံုးခဲြခံရမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သံသယရွိသူ ၂ ဦး၏ ဓာတ္ပံုကို အိႏိၵယရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Ranjan Mathai က ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ဗုဒၶဂယာ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ခံရမႈ၏ ေနာက္ဆုံး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သတင္းဖလွယ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳလုိက္ေၾကာင္း အိႏိၵယႏုိင္ငံမွလာေသာ သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဗုဒၶဂယာ ဗုံးခြဲတုိက္ခိုက္ခံရမႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူ ၂ ဦးအနက္ တဦးမွာ  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိႏိၵယႏုိင္ငံသုိ႔ စာသြားေရာက္ သင္ယူေနေသာ ရဟန္းတပါး ျဖစ္ၿပီး ရရွိေသာဒဏ္ရာမွာ အသက္ အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္စရာမရွိဟု သိရွိရသည္။ 
http://burma.irrawaddy.org/archives/44041

ဗုဒၶဂယာလုံၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္ရန္ဘန္ေကာက္တြင္သံဃာေတာ္မ်ားဆႏၵျပ


ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးေရွ႕၌ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆႏၵျပေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – MCU)သမုိင္း၀င္ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ ဗုဒၶဂယာ၌ လုံၿခဳံေရးတုိးျမႇင့္ခ်ထားေပးရန္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ထုိင္းရဟန္းေတာ္မ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံစုံမွ သံဃာေတာ္ အပါး ၂၀၀ ခန္႔ ယေန႔ေန႔လယ္က ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးႏွင့္ အိႏၵိယ သံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိၾကသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အထြဋ္အျမတ္ထားရာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဗုဒၶဂယာ ၌ ဗုံး ၉ လုံးခန္႔ ဆက္တုိက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း ဗုဒၶ တကၠသုိလ္ႏွင့္ မဟာမကြတ္ ဗုဒၶတကၠသုိလ္တို႔တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ျမန္မာ ၊ ထုိင္း၊ အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
“ဘုရားရွင္က မဟာေဗာဓိပင္ ေျခရင္းမွာ သေဗၺညဳတ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ကုိရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားကုိ ေဟာခဲ့တယ္၊ ဒီလုိအထိမ္း အမွတ္ေနရာကုိ အၾကမ္းဖက္တာကေတာ့ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာ္ကားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္မျဖစ္ရေအာင္ လုံၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာ”ဟု ျမန္မာရဟန္းေတာ္ တပါး ျဖစ္ေသာ ရွင္ကုေ၀ရက ဧရာ၀တီသုိ႔ မိန္႔သည္။
သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးက လက္ခံရယူသြားၿပီး အေရးယူတင္ျပသြားမည္ဟု ေျပာ ဆုိ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ဗုဒၶဂယာ ဗုံးခြဲတုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သူမည္၀ါ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းဟု စြပ္စြဲ ေျပာဆုိမႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တရားခံရွာေဖြေရးမွာ အိႏၵိယ အစုိးရတာ၀န္ဟု ယူဆေၾကာင္း သံဃာေတာ္ ရွင္ကုေ၀ရ က ဆက္လက္ မိန္႔ၾကားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ေန႔ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈသည္ ဗုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္၀င္း ရွိ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္ ေအာက္၊ ရတနာ ဃရ သတၱာဟ ၊ အနိမိတၱသတၱာဟ၊ ဂ်ပန္ဘုရားႀကီး ကမာကူရ ဆင္းတုေတာ္ အနီး၊ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း တို႔တြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ကမာကူရ ဆင္းတုေတာ္ အနီးတြင္ မေပါက္ကြဲေသးသည့္ အျခားဗုံး ၁ လုံးကို ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မဟာေဗာဓိ ေစတီေတာ္သည္ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕(UNESCO) က ကမၻာ့ ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္း၀င္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ထားသည့္ နယ္ေျမတခု ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ တပါး အပါအ၀င္ အရပ္သား ၂ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရွိခဲ့ၿပီး ဗုံးခြဲသည္ဟု မသကၤာရသူ အမ်ဳိးသား တဦးကုိလည္း အိႏၵိယ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ေရႊတိဂုံေစတီႏွင့္ မဟာျမတ္မုနိ ဘုရား၀န္းအတြင္း လုံၿခဳံေရးတုိးျမႇင့္ထားေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
http://burma.irrawaddy.org/archives/44138

မိတၳီလာတြင္ ဗလီတခ်ိဳ႕ ဘာသာေရးလအမီ ျပန္ဖြင့္ခြင့္ျပဳ


S
မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က မီးေလာင္ေနသည့္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – ေတဇလႈိင္ / ဧရာဝတီ)မႏၲေလးတိုင္း မိတၳီလာ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕ကို အစၥလမ္ဘာသာ၀င္တို႔၏ ဥပုသ္လအမီ ၀တ္ျပဳ ၀ါေရွာင္ ဆုေတာင္းႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
ယခု ဖြင့္ခြင့္ေပးလိုက္ေသာ ဗလီ ၃ ခုသည္ ခ်မ္းေအးရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ဗလီ၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕ အ၀င္ စစ္တပ္အနီးရွိ ဗလီႏွင့္ ရတနာမာန္ေအာင္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဗလီတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း မိတၳီလာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးတင္ေမာင္စိုးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
“ဗလီေတြကို ျပန္ဖြင့္ခြင့္ ေပးေနပါတယ္။ နယ္ေျမ အေျခအေနကလည္း ေအးေဆးေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ဒုကၡသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ကိုယ့္ေနရပ္ကို ျပန္ေနၾကပါၿပီ” ဟု ဦးတင္ေမာင္စိုးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
ထိုသို႔ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းအား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕၏ လံုၿခံဳေရးအရ ညမထြက္ရ ေဒသႏၲရ အမိန္႔ ၉ နာရီအထိသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နံနက္ပိုင္းတခ်ိန္၊ ညပိုင္း တခ်ိန္ စုေပါင္း၀တ္ျပဳမႈကိုမူ ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အစၥလမ္ ဓမၼဗိမာန္မွ ဦးေဆာင္ ေဆာ္ၾသေရးမႉး ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။
အစၥလမ္ဘာသာေရးအရ ဥပုသ္ ၀ါေရွာင္္ျခင္းကို အာရဗီ ဘာသာစကားအရ ဆြီယမ္ (သို႔) ေဆာင္မ္ဟု ေခၚဆိုၿပီး ေခတၱခဏ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ဥပုသ္၀ါေရွာင္ျခင္း စတင္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၂၉၊ ၃၀ ရက္ၾကာ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရေၾကာင္း သိရသည္။
ဥပုသ္ စတင္ေဆာက္တည္သည့္ အခ်ိန္သည္ နံနက္ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွ ညေန ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္အထိ မည္သည့္အရည္၊ မည္သည့္ အဖတ္ အစားအစာမွ် စားေသာက္ျခင္း မျပဳဘဲ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း ေရွာင္က်ဥ္ရေၾကာင္း သိရသည္။
ပဋိပကၡအတြင္း တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ လံုး၀ ပ်က္ဆီးသြားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အနည္းငယ္ ျပဳျပင္လုိက္လွ်င္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ဦေအးလြင္က ေျပာသည္။
ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားစဥ္ကလည္း ျဖစ္ပြားၿပီးၿပီးခ်င္း ၂ ရက္အတြင္း ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားကို ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့သည့္တြက္ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္လည္း ပ်က္စီးမႈနည္းခဲ့ေသာ ဗလီမ်ားကို မၾကာခင္ ျပန္လည္ဖြင့္ႏိုင္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ဗလီအားလံုး ပ်က္သြားတာက ၁၂ လံုး။ ေလ့လာၾကည့္သေလာက္ေတာ့ ၂ လံုးပဲ လံုး၀ပ်က္တာ။ အမိုးေတြ၊ အကာေတြက အစ က်န္တာေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းတယ္။ ျပန္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ဖြင့္လို႔ရႏိုင္တယ္” ဟု ဦးေအးလြင္က ဆက္ေျပာသည္။
ယခုႏွစ္ ဥပုသ္အခ်ိန္ကို အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ ေနအိမ္တြင္သာ ဘာသာေရးက်မ္းစာမ်ား ဖတ္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ွိေနေၾကာင္း၊ ပိတ္ထားေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္၀တ္ျပဳလွ်င္ အေရးယူခံႏိုင္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ႐ွိေနေသးေၾကာင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕ အေရွ႕ျပင္တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔က မနက္ပိုင္းနဲ႔ ညပိုင္း စုေပါင္း၀တ္ျပဳခ်ိန္ကိုသာ မလုပ္ႏိုင္ရင္ေနမယ္။ တေန႔ ၅ ႀကိမ္ လုပ္ရတဲ့ ၀တ္ျပဳမႈကိုေတာ့ လုပ္လို႔ရေသးတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းထဲက က်ေနာ္တို႔ ဘာသာ၀င္ေတြဆိုရင္ ဥပုသ္ေတာင္ ေစာင့္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေန သိပ္မ႐ွိဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယခု ျပန္လည္ ဖြင့္ခြင့္ေပးလုိက္ေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားမွာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ားစု ေနထိုင္ေနေသာ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ အတြင္းပိုင္း ေဒသမ်ားရွိ ေနရာမ်ားတြင္သာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္ထားသူ ကိုဂ်ဴဂ်ဴးက ေျပာသည္။
“အစုိးရက စာ႐ြက္စာတမ္းနဲ႔တကြ အရင္ကတည္းက တရား၀င္ ဖြင့္ခြင့္ေပးခဲ့တဲ့ ဗလီေတြကို ျပန္ဖြင့္တာကေတာ့ ဖြင့္ရမွာပဲေလ။ အေရးႀကီးတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေနဖို႔ပဲ။ ၿမိဳ႕ခံေတြအေနနဲ႔က မၿငိမ္းခ်မ္းတာကို မလိုခ်င္ပါဘူး။ အားလံုး ခံစားၾကရတာပဲေလ။ ဒါေပမယ့္ ဘာသာေရးအရ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြကအစ အရင္ကထက္ စာရင္ေတာ့ ခြဲျခား၀ယ္ျခမ္းၾကတာမ်ိဳးကို ပိုေတြ႕လာရတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္သည့္အတြက္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုတင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း၊ ဖြင့္ခြင့္ေပးေသာ ဗလီမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ ရဲအင္အား ၂၀ ျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္သြားမည္ဟု သိရေၾကာင္း အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။
ညဘက္ပိုင္း ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕၀င္ၿမိဳ႕ထြက္မ်ားကိုလည္း လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ကာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေဒသခံတဦးကလည္း ဆိုသည္။
ယေန႔သိရွိရသည့္ သတင္းမ်ားအရ မိတၳီလာ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနသူ လူ ၁၂၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူ ၄ ဦးထဲမွ ၂ ဦးကို တရားေသ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂ ဦးကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၆ ဦးႏွင့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ၇ ဦးအထိ ႐ွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားခံေျပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသူ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း မိတၳီလာ ခ႐ိုင္တရား႐ံုး၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
ျပစ္ဒဏ္ခံရသူ အမ်ားစုမွာ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္၍ က်ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး လူသတ္မႈ၊ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈ၊ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျဖင့္လည္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ တရားခံမ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွသာမက ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အသီးသီးခ်မွတ္ ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သူမ်ားထဲမွ ေနအိမ္ပ်က္ဆီးမႈ မရွိသူမ်ားသာ မိမိတို႔ေနရပ္ထံ– ျပန္လည္ေနထိုင္ေနၾကၿပီး ေနအိမ္မ်ား မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ လူ ၃ ေသာင္း၀န္းက်င္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ပင္ ဆက္လက္ေနထိုင္လွ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ 
http://burma.irrawaddy.org/archives/44155

ဘယ္လိုမ်ား ထပ္ၾကမ္းခ်င္ေသးသလဲ … ရိုတ


S
ရိုတရဲ႕ အေဝဖန္ခံေနရတဲ့ facebook ေပၚက ဓာတ္ပံုနဲ႔ အိုေအစစ္ ဂ်ာနယ္ေပၚက Sexy ပို႔စ္ က႑က ရိုတရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ (ဓာတ္ပံု – ရိုတ facebook နဲ႔ အိုေအစစ္ facebook၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းထားၿပီး)မစပ္စုတုိ႔ ျမန္မာ Celebrity ေလာကက မိန္းကေလး အႏုပညာရွင္ တခ်ိဳ႕ထဲကမွ သူတုိ႔ရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္အလွကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ တမ်ိဳး မေပၚမထင္တမ်ိဴး ၀တ္စားမႈနဲ႔ အတူ ပရိသတ္ သတိထားမိလာရာ ကေန ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္မ်ားလာတဲ့ အႏုပညာရွင္ ေလဒီေတြ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး မ်ားျပားလာတာကုိ မစပ္စုနဲ႔ အတူ အားလုံးလည္း သတိထား မိၾကမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။
ဟုိးအရင္ကေတာ့ အခုလုိ အင္တာနက္ facebook စာမ်က္ႏွာေတြ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ မရွိေသးလုိ႔လား၊ ဒီဘက္ေခတ္မွာလုိ မပြင့္လင္း မထင္သာ မျမင္သာ ေသးလုိ႔လားေတာ့မေျပာတတ္၊ မစပ္စု သတိထားမိသေလာက္ နာမည္ႀကီး သရုပ္ေဆာင္ အဆုိေတာ္ေတြရဲ႕ မေပၚ့တေပၚ ပုံေတြဟာ နာမည္မေက်ာ္ခင္ တိတ္တဆိတ္ ရုိက္ထားခဲ့ၿပီးမွ သူတုိ႔ နာမည္ႀကီးလာေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ပုံပါ ဆုိၿပီး ထြက္ေပၚလာတတ္ၾကတယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။
အခု ဒီဘက္ေခတ္ ေရာက္လာေတာ့ အႏုပညာေလာကရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာမႈလို႔ပဲ ေျပာရမလား၊ ဒီလုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဓာတ္ပုံ မပြင့္မလင္း ၀ုိးတုိး၀ါးတား ဓာတ္ပုံေတြ ရုိက္မွ ပရိသတ္ သတိထားမိလာမယ္ ဆုိတဲ့ နာမည္ႀကီးလမ္းေၾကာင္း တခုလုိ ျဖစ္လာပါတယ္။ facebook စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ပရိသတ္ မ်ားမ်ား အဆဲအဆုိ၊ အထုအေထာင္း ခံရၿပီဆုိရင္ ေအာင္ျမင္ၿပီလုိ႔သာ မွတ္လုိက္ေတာ့လုိ႔ ေျပာရမလုိျဖစ္ေနပါၿပီ။
ဒါကေတာ့ အႏုပညာရွင္ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ပြင့္လင္းမႈပါ။ ဒီလုိပြင့္လင္းမႈထဲမွာ ေယာက်္ားေလး အႏုပညာရွင္လည္း ပါ၀င္ လာပါၿပီ။
အဲဒါကေတာ့ သရုပ္ေဆာင္၊ အဆုိေတာ္ ရုိတ ရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာထက္ Sexy က်တဲ့ ဓာတ္ပံုတပံုပါ။ ျမန္မာအျမင္နဲ႔ဆုိ အေတာ္ေလး ကိုးယိုးကားယား ႏုိင္တဲ့ ဓာတ္ပုံတပုံ တင္ထားတာကုိ မစပ္စုနဲ႔အတူ facebook ပရိသတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း သတိထားမိၾကမွာပါ။ ဒီလုိပုံမ်ိဳးကုိ ပရိသတ္က ၀ုိင္းၿပီး ဆဲဆုိ ေထာပနာျပဳမွာကုိ သိလုိ႔လားေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး ဒီဓာတ္ပံုမွာ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ရိုတက “အုိေအစစ္ ဂ်ာနယ္အတြက္ သဘာ၀ပုံပါ။ ႀကိဳက္တာေရးလုိ႔ ရပါသည္။ ႀကိဳက္တာ ေျပာလုိ႔ရပါသည္” လုိ႔ ဆုိထားေလေတာ့ မစပ္စုရဲ႕ စပ္စုခ်င္စိတ္လည္း တဖြားဖြား ေပၚလာတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။
ဒီလုိ အေနအထား၊ ဒီလုိ ပုိ႔စ္မ်ိဳးဟာ ႏုိင္ငံတကာက သရုပ္ေဆာင္ မင္းသား အဆုိေတာ္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘာမွ မထူးဆန္း ေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔က်ေတာ့ အထူးအဆန္းျဖစ္ေနတာ အေသအခ်ာပါပဲ။
ဒီေတာ့ သရုပ္ေဆာင္၊ အဆုိေတာ္ ရုိတ ရဲ႕  ဒီဓာတ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေျခရာခံဖုိ႔ မစပ္စုႀကိဳးစား ပါေတာ့တယ္။
“အုိေအစစ္ဂ်ာနယ္ရဲ႕ Sexy ပို႔စ္ ဆုိတဲ့ က႑အတြက္ ရုိက္တာပါ။ ပထမကေတာ့ က်ေနာ္ အဲဒီလုိရုိက္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ Sexy နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕မွာလည္း တခ်ိဳ႕ Celebrity ေတြ အဲဒီလုိ ရုိက္ထားတာေတြ႔ေတာ့ ရုိက္မယ့္ရုိက္ နည္းနည္း ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ေလးေတာ့ ရုိက္ေပးလုိက္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ရုိက္ေပးလုိက္ တာပါ။ ဒီထက္ၾကမ္းဖုိ႔ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရုိက္တဲ့ေန႔မွာ မိန္းကေလးေတြက အလုပ္ရုံမွာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေလာက္နဲ႔႔ပဲ ရပ္လုိက္တာ။ ႏုိ႔မုိ႔ဆုိရင္ ဒီထက္ ပုိဆုိးမယ္။ ရုိက္မွေတာ့ စိတ္ပါလက္ပါနဲ႔ ရုိက္ေပးလုိက္တာ။ က်ေနာ္က အလုပ္အေပၚ တန္ဖုိးထားတယ္။ နယ္ကေနၿပီး ရုန္းကန္ ႀကိဳးစား ရတယ္ဆုိေတာ့ အလုပ္ကုိ သူတုိ႔ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ အထိ လုပ္ေပးဖုိ႔က က်ေနာ့္ အပုိင္းေပ့ါေနာ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ့္ ဘက္က အားနည္းခ်က္ ဘာရွိသြားလဲ ဆုိေတာ့ ပထမက အဲဒီလုိ Sexy အရမ္းဆန္ဆန္ ရုိက္မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတာ မရွိေတာ့ ေဘာင္းဘီတို႔၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈပုိင္းမွာ နည္းနည္း အားနည္းသြားတာ ရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ကုိ ပရိသတ္ေတြကုိ ေတာင္းပန္တယ္” လုိ႔ သရုပ္ေဆာင္ အဆုိေတာ္ ရုိတက ဧရာ၀တီကုိ ေျပာပါတယ္။
ဒါမ်ိဳးဟာ အခုေခတ္မွာ မဆန္းေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္ျမင္မိေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔အေနနဲ႔ မိန္းကေလး မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒါမ်ိဳးကုိ ႀကိဳက္မယ့္သူ နည္းလိမ့္လုိ႔ ထင္ျမင္မိေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ အဆုိေတာ္ ရုိတ ဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စလုိ႔ အႏုပညာ ေလာကထဲကုိ ၀င္ေရာက္ လာသူျဖစ္ကာ လက္ရွိမွာ “စပြန္ဆာ” ဆုိတဲ့ တကိုယ္ေတာ္ ေတးစီးရီး ထြက္ရွိထားၿပီး အတြဲေခြ ၄ ေခြ မွာလည္း ပါ၀င္သီဆုိထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ျပန္ဆုိေတး စီးရီးေခြ ထြက္ရွိဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ရုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယုိ၊ ဗီစီဒီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာလည္း ပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။
ဒါထက္ သူ႔ကုိ ေခါင္းေဆာင္ တင္ရုိက္ဖုိ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ဘယ္ ကုမၸဏီကုိမဆုိ ပထမ ဆယ္ကားစာ အခမဲ့ ရုိက္ကူး ေပးမယ္လုိ႔ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေျပာၾကား ထားပါေသးတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ ရုိတအေနနဲ႔ ဒီလုိ ဓာတ္ပုံမ်ိဳးကုိ ရုိက္ကူးတာဟာ နာမည္ႀကီးခ်င္လို႔ သက္သက္ ရုိက္ကူးျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ပရိသတ္ရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈကုိ တခဲနက္ ရရွိလုိက္တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။
“တခ်ိဳ႕က နာမည္ႀကီးခ်င္လုိ႔ လုပ္တာလည္း ရွိတာေပ့ါ။ နာမည္ႀကီးခ်င္လုိ႔ လုပ္မွေတာ့ အမ်ားႀကီး လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ကမၻာမွာလည္း အရမ္း ေခတ္စားေနတာပဲ။ ေယာက်ာ္းေလး အခ်င္းခ်င္း၊ မိန္းကေလး အခ်င္းခ်င္း အမ်ားႀကီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရွိတယ္၊ အမ်ားႀကီး ေခတ္မီတဲ့ အေနအထားေတြရွိတယ္။  အခုလည္း အင္တာနက္ေပၚမွာ Movie file ေတြ အမ်ားႀကီး တက္လာတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ အႏုပညာရွင္ ေတြထဲမွာလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ က်ေနာ္လုပ္လုိက္တ့ဲ အရာတခုကုိ က်ေနာ္ မွန္တယ္ထင္ရင္ ေရွ႕ဆက္တုိးတယ္၊ ေနာက္မဆုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူပဲေျပာေျပာ ႀကိဳက္တာ ေရးႏုိင္သည္၊ ႀကိဳက္တာ ေျပာႏုိင္သည္။ က်ေနာ့္ကုိ စိတ္၀င္စားလုိ႔ ေရးတယ္၊ ေျပာတယ္။ ေကာင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုိးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးကုိ ႀကိဳက္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အကုန္လုံးကုိ ႀကိဳဆုိပါတယ္” လုိ႔  ရုိတက ဆုိပါတယ္။
သူ႔အေနနဲ႔ အႏုပညာအလုပ္ကုိ ၀ါသနာ ပါသူျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဘယ္ဟာပဲ ကမ္းလွမ္း ကမ္းလွမ္း လုပ္ေပးဖုိ႔ အဆင္သင့္ပါပဲလုိ႔  ေျပာပါတယ္။
ဒီဓာတ္ပုံကုိ အုိေအစစ္ ဂ်ာနယ္အတြက္ ရုိက္ကူးေပးထားတာလုိ႔ ဆုိေလေတာ့ ဒီလုိ Sexy ဆန္တဲ့ပုံ အေနအထားမ်ိဳးကုိ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပခြင့္ရေနၿပီလားဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတာပါ။
ဒီဓာတ္ပုံဟာ အုိေအစစ္ဂ်ာနယ္ရဲ႕ Sexy ပို႔စ္ ဆုိတဲ့ က႑အတြက္ ရုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံဆုိေပမယ့္ တကယ္တမ္း အုိေအစစ္ ဂ်ာနယ္မွာ မေဖာ္ျပခဲ့ဘဲ အယဥ္ဆုံး ပုံကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခဲ့တယ္လုိ႔ အုိေအစစ္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေဒၚဂ်ဴလုိင္မုိးက ဧရာ၀တီကုိ ေျပာပါတယ္။
“ရုိတက်ေတာ့ သူနဲ႔လည္း ခင္ေနေတာ့ သူက အဲဒီက႑ေလးမွာ သူလည္း ပါခ်င္တယ္လုိ႔ ဆုိေတာ့ ဓာတ္ပုံသြားရုိက္ထား၊ ၿပီးသြားရင္ က်မကုိေျပာ၊ ဓာတ္ပုံလာေပးလုိ႔ ဆုိၿပီး သူ႔ကုိ အဲဒီလုိပဲ ေျပာလုိက္ေတာ့ သူက အစ္မရယ္ က်ေနာ့္ကုိ ဓာတ္ပုံဆရာ စီစဥ္ေပးပါလို႔ေျပာတယ္။ က်မလည္းဓာတ္ပုံ စပြန္ဆာေပးတဲ့ ေကာင္ေလး ကုိလွမ္းၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ေပးလုိက္တယ္။ နင္တုိ႔ ေယာက်ာ္းေလး အခ်င္းခ်င္းပဲ၊ နင္တုိ႔ဘာသာ နင္တုိ႔ ရုိက္ထားလုိက္ၾက၊ ၿပီးရင္ ငါဓာတ္ပုံ သြားယူထားလုိက္မယ္ ဆုိၿပီး ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ က်မကုိ ဓာတ္ပုံဆရာက ဓာတ္ပုံလာေပးတယ္။ အဲဒီမွာ က်မ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ပုံေလးေတြက သူတုိ႔က ေယာက်္ားေလးလည္း ျဖစ္တယ္၊ လူငယ္လည္း ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ Sexy က်ေနတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ က်မက က်မရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအရေရာ၊ က်မဂ်ာနယ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာအရေရာ အင္မတန္မွ အယဥ္ေက်းဆုံးပုံ၊ မ်က္စိ မရုိင္းဆုံးေသာ ပုံကိုေရြးၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ က႑မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တ့ဲ ပုံကုိလည္း က်မ အြန္လုိင္းမွာ တင္ထား ပါတယ္။ ဒီက႑ေလး က်ေတာ့လည္း ေခါင္းစဥ္ကုိက Sexy ပို႔စ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နည္းနည္းေတာ့ Sexy က်တဲ့ ပုံေလးေတြကုိ က်မ ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ ေဒၚဂ်ဴလုိင္မုိးက ေျပာပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ရုိတရဲ႕ facebook ေပၚမွာတင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဒၚဂ်ဴလိုင္မိုးက “အဲဒါေတြက သူအကုန္ရုိက္ခဲ့တဲ့ ပုံေတြပါ။ ဒီပုံေတြ အကုန္လုံးက က်မတုိ႔ ပုိင္တယ္ဆုိေပမယ့္၊ က်မသူ႔ကုိ အကုန္ ေပးလုိက္တယ္ေလ။ မင္းဘာသာမင္း သုံးခ်င္သလုိ သုံးလုိ႔၊ က်မက အရမ္းရုိင္းတဲ့ ပုံေတြေတာ့ သုံးလုိ႔မွမရေတာ့တာ။ အဲဒါေၾကာင့္ မင္း ယူသြားေတာ့လို႔၊  သုံးခ်င္တဲ့ေနရာ သုံးလုိ႔ ေျပာလုိက္ ေတာ့ သူလည္း facebook တင္ထားတယ္နဲ႔ တူပါတယ္” လုိ႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။
အုိေအစစ္ဂ်ာနယ္ရဲ႕ Sexy ပို႔စ္ က႑ဟာ ပရိသတ္ စိတ္၀င္စားေအာင္ နာမည္ ေပးထားတာျဖစ္ေပမယ့္ ဒါဟာ ပညာေပး က႑တခု ျဖစ္ၿပီး  ဒီက႑မွာ ပါ၀င္လာတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြက ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ပုိင္းမွာ အရမ္း မလွ်ပ္ေပၚ မေလာ္လီၾကဖုိ႔နဲ႔  သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ၀တ္စားသင့္တယ္ဆုိတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ တုိက္တြန္း ေျပာစကားေတြနဲ႔ အတူ တင္ဆက္ထားတဲ့ က႑တခု ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေဒၚဂ်ဴလုိင္မုိးက ဆုိပါတယ္။
အုိေအစစ္ ဂ်ာနယ္ဟာ အပတ္စဥ္ တနလာၤေန႔တုိင္း ထုတ္ေ၀ၿပီး သရုုပ္ေဆာင္အဆုိေတာ္ ရုိတ ရဲ႕ Sexy ပို႔စ္ က႑ဟာ အမွတ္စဥ္ ၆၉ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၄ မွာ ပါရွိခဲ့တာပါ။
အခုလုိ သရုုပ္ေဆာင္၊ အဆုိေတာ္ ရုိတရဲ႕ facebook က ဓာတ္ပုံေတြကုိ ပရိသတ္ ေ၀ဖန္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဒၚဂ်ဴလိုင္မိုးက “က်မကေတာ့ သူရုိက္သမွ် ပုံေတြအားလုံး ဆုိရင္ေတာ့ ပရိသတ္က အရမ္း ေ၀ဖန္ၾကမယ္ဆုိတာ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မဆီမွာ တင္ထားတဲ့ ပုံလည္း ၾကည့္လုိက္ပါ။ သူ အဲဒီေန႔မွာ ရုိက္တဲ့ ပုံေတြ အားလုံးထဲမွာမွ အယဥ္ဆုံး ပုံကုိ က်မ ေရြးထား တာပါ။ သူကေတာင္ ေျပာပါေသးတယ္။ အစ္မ ဒီထက္ Sexy က်တဲ့ ပုံေတြ ရွိတယ္ေလဆုိေတာ့ ဒီပုံေလးက ခ်စ္စရာ ေကာင္းလုိ႔ပါ ဆုိၿပီး က်မ ေခ်ာ့ၿပီး ေျပာလုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ ရုိတကုိ ေလးစားတာ၊ ေက်းဇူးတင္တာ တခုက သူေျဖထားတဲ့ စကားလုံး ေတြက အရမ္း ေကာင္းတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ အမ်ိဳးဂုဏ္ကုိ ထိန္းသိမ္းရမယ္၊ မိန္းကေလးေတြက အရမ္းႀကီး Sexy မက်ပါနဲ႔ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုံနဲ႔ေတာ့ က်မတုိ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ယူလုိက္ရတာေပ့ါေနာ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ သူ႔ကုိယ္သူလည္း သိတယ္၊ သူသည္ နံပါတ္တစ္ စူပါမင္းသား မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘာပဲေျပာေျပာ ပရိသတ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ဆုိတာ တခုခု လုပ္ျပမွ ရမွာေပ့ါေနာ္။  အဲဒါေၾကာင့္ သူလုပ္လုိက္တယ္ လုိ႔ပဲ က်မက တြက္ပါတယ္။ သူ႔မွာရွိတဲ့ အႏုပညာေလး၊ စြမ္းအားေလးကုိ ျပတယ္လုိ႔ပဲ ယူဆပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
ဓာတ္ပံုေၾကာင့္ အေဝဖန္ခံေနရတဲ့ ရိုတရဲ႕ facebook က ပံုနဲ႔အတူ သူ႔  facebook link၊ အိုေအစစ္ဂ်ာနယ္က ရိုတရဲ႕ Sexy ပို႔စ္ စာမ်က္ႏွာတို႔ကို ဧရာဝတီပရိသတ္ ယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ဖို႔ တပါတည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 
http://burma.irrawaddy.org/archives/44101

10 Jul 2013

ဟိုင္းႀကီးကြ်န္းတံတားေဆာက္၊ အိမ္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ ေရထဲေရာက္

  ဧရာ၀တီတိုင္း ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ခဲြ ခေမာက္ေမာ္ေက်းရြာတြင္  အိမ္ေျခ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေရနစ္ျမဳပ္သြားရျခင္းသည္ ထုိေဒသတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းျမစ္ကူးတံတား စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံတုိ႔က ေျပာသည္။

တံတားစီမံကိန္းအနီး ေရေဘးဒုကၡ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ခေမာက္ေမာ္ေက်းရြာ   (ဓာတ္ပုံမ်ား - ဆလိုင္းသန္႔စင္/ဧရာဝတီ)
 ဒီေရအတက္အက်ျဖင့္ ေရစီးေနသည့္ေခ်ာင္း ၂ ခုကုိ ပိတ္ဆို႔ၿပီး  ျမစ္ကူးတံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္  ေက်ာက္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ ထုိရြာအတြင္းသုိ႔ ေခ်ာင္းေရမ်ား   ၀င္ေရာက္ကာ ေနအိမ္မ်ား နစ္ျမဳပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရေဘးဒုကၡခံစားေနရေၾကာင္း  ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

 “လမ္းတံတား အထူးအဖဲြ႔ ၂ က လမ္းနဲ႔ေခ်ာင္းကိုပိတ္ဆို႔ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေက်းရြာမွာ ေရေတြ လွ်ံေနတယ္။ အခုဆို ေရျမဳပ္ေနတာ ၂ လ နီးပါး ေလာက္ရွိေနၿပီ။ ၀ပ္ေနတဲ့ေရေတြကို ေရစုပ္စက္ေတြနဲ႔ ပင္လယ္ထဲကို စုပ္ထုတ္ပစ္တာလည္း ခဏပဲ ရတယ္။ အဆင္မေျပဘူး။
 မိုးရြာရင္ ေခ်ာင္းေရကစီးစရာမရွိဘဲ ရြာထဲျပန္၀င္ေတာ့ ပိုဆုိးတယ္” ဟု ေက်ာက္ေခ်ာင္း  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႏိုင္လြင္က ဧရာ၀တီကိုေျပာသည္။

 ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းျမစ္ကူးတံတားသည္ ေရလမ္းခရီးျဖင့္သာ သြားလာႏိုင္သည့္ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပုသိမ္သို႔ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ တခုတည္းေသာ ကားလမ္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အေနာက္ေတာင္ဘက္စြန္း ပင္လယ္၀တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ တံတားတစင္းလည္း ျဖစ္သည္။
 တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းအား မူလက ေက်ာက္တုိင္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ရန္ ပံုၾကမ္းဆဲြ၍ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေျမသားလမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

 “သူတို႔ တံတားပံုၾကမ္းမွာ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းကို တိုင္ ၄ တုိင္နဲ႔ ေဆာက္ဖို႔ဆဲြထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ ျပႆနာ မရွိဘူး။ အားလံုး အဆင္ေျပမွာလို႔တြက္ထားတာ။
တကယ္ေဆာက္ေတာ့ တိုင္ေတြမဟုတ္ဘဲ ေခ်ာင္းေတြကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပိတ္တဲ့ ေျမသားလမ္းျဖစ္ေနတယ္” ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာသည္။


ေရပုပ္ေတြ၀င္လို႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့  ခေမာက္ေမာ္ေက်းရြာက ေသာက္သံုးေရတြင္းတခု 
 ခ်ဥ္းကပ္လမ္းေဖာက္လုပ္စဥ္က ေခ်ာင္း ၂ ခုအား ပိတ္ဆို႔မည့္ ကိစၥကို လမ္းတံတားအဖဲြ႔က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ေက်းရြာလူထုအား အသိေပးတုိင္ပင္ျခင္း
မရွိဘဲ ၎တို႔ သေဘာထားျဖင့္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
ရြာအတြင္းေရ၀င္၍ ရြာသားမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနေသာ္လည္း ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသာ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး အဓိကတာ၀န္ရိွသည့္ လမ္းတံတားအဖဲြ႔က လာေရာက္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း  ဦးႏိုင္လြင္က ဆုိသည္။

 တံတားကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဧရာ၀တီက ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ ေထြ/အုပ္ရံုးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး၀င္းကိုကိုက ...
 “ခေမာက္ေမာ္ရြာေရျမဳပ္ေနတဲ့ ကိစၥကို အဆင္ေျပေအာင္ အျမန္ဆံုးလုပ္ေပးဖို႔ ဟိုင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို က်ေနာ္ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ၀ပ္ေနတဲ့ေရေတြ ထုတ္ပစ္ဖို႔ ေရႏုတ္ေျမာင္းတခု ေဖာက္လုပ္ဖို႔လည္း စီစဥ္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေက်းရြာ၏ ၃ ပံု ၂ ပံု ေရနစ္ျမဳပ္သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ ေရတြင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ယားနာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေဖာ၀မ္းေရာင္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

 “ေရျမဳပ္ေတာ့ က်မတို႔ေစ်းသည္ေတြ ထိခိုက္တယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း မေကာင္းဘူး။ ျခင္ေတြကလည္း တအားကိုက္တယ္။ ေရေတြက စီးစရာမရွိဘဲ အိုင္ေနေတာ့ ၾကာလာေတာ့ပုပ္လာၿပီးေတာ့ နံလည္းတအားနံတယ္။ အနံ႔ဆိုးဒဏ္ေတြကို တအားခံရတယ္။ က်မတို႔ရြာမွာ တခါမွဒီလုိမျဖစ္ဖူးဘူး”
ဟု ခေမာက္ေမာ္ရြာမွ ေစ်းသည္တဦးက ေျပာသည္။

 ခေမာက္ေမာ္ေက်းရြာသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာတခုျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္၀တြင္တည္ရွိသည္။
လက္ရွိတြင္ အိမ္ေျခ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ လူဦးေရ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။

 “က်ေနာ္တို႔ေတာင္းဆိုခ်င္တာကေတာ့ လမ္းတံတား ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြ အျမန္ဆံုး လာေရာက္ၿပီး ေနာက္ေနာင္အခုလို ေရျမဳပ္တာေတြမျဖစ္ရေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုပါတယ္” ဟု ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာသည္။


မေလး ရွားျပန္ အ လုပ္ သ မားေတြ အ လုပ္ ရေရး အစုိး ရ ကူ ညီေပးေန


မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနရင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ တုိက္ခိုက္ခံရမႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ သူေတြအတြက္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ လူမႈ ဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာန က ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဇြန္ ၁၉ ရက္ကေန အခု ဇူလုိင္ ၄ ရက္ေန႔ထိ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့ ၂၃၇ ဦးထဲက ၂၁၇ ဦးကို အလုပ္ ခန္႔အပ္ေပး ႏိုင္ၿပီလို႔ ယေန႔ ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြက ဆုိပါတယ္။ 

အခုလည္း ၀န္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးေနရာမွာ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ေန႔နဲ႔ ၁၁ ရက္ေန႔ေတြမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ရပ္ကြက္၊ ျမနႏၵလမ္း၊ အမွတ္ ၂၉၈ မွာ အလုပ္ခန္႔ထားေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူေတြ႔ ေမး ျမန္းဖုိ႔ ရိွပါတယ္တဲ့။ 

ဒါေၾကာင့္ မေလးရွားျပန္လာတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသေတြအတြင္းက အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစီးဌာန ႐ံုးေတြကို ဆက္သြယ္ႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားပါ တယ္။
http://blog.irrawaddy.org/2013/07/blog-post_6335.html#more

လူ႔အခြင့္အေရး အခ်က္ ၃ဝ ကုိ လူျမင္ကြင္း ပထမဆုံးပုိ႔တ့ဲၿမိဳ႕
ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ တကမၻာလံုးလုိက္နာရန္  ျပ႒ာန္းထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႀကီးကုိ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံး စုိက္ထူသည့္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာသည္။
ေဒသခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတခ်ဳိ႕က ပုသိမ္ၿမိဳ႕  လူစည္ကားသည့္ ေနရာတခုတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးတခုကုိ တနလၤာေန႔တြင္ စုိက္ထူလုိက္ၾကသည္။

 ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ခြင့္ ျပဳရန္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တို႔ကုိ  ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က စာတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ား ကြန္ရက္(HRDP) က ေျပာသည္။

 အေၾကာင္းတစံုတရာျပန္ၾကားမႈ မရွိသည့္အတြက္ သေဘာတူသည္ဟု မွတ္ယူကာ ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း HRDP၏ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ ကိုသက္လြင္က ေျပာသည္။

 “ဒါက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက မက္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔အိပ္မက္ေတြကို အခုခ်ိန္မွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိက္ရတာ အင္မတန္ ၀မ္းသာပါတယ္။
 ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးေထာင္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းဆိုင္းဘုတ္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ဆိုင္းဘုတ္တင္ပဲြကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္း ေက်ာက္ငူရပ္ကြက္ အမွတ္ (၆)   အလယ္တန္းေက်ာင္းေရွ႕တြင္  ျပဳလုပ္ရာ ပုသိမ္အေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 “အရင္တုန္းက လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကို က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တုိင္ စာအုပ္ကေလးနဲ႔ေ၀ေတာ့ ျပည္သူေတြက ဖတ္လုိက္၊ ဘုရားစင္ေပၚတင္ထားလုိက္နဲ႔ သိမ္းခဲ့တယ္။
အခုက်ေတာ့ ေစ်းသြားရင္း၊ ေက်ာင္းသြားႀကိဳရင္း အခ်ိန္မေရြး တပုိဒ္ခ်င္းစီပဲဖတ္သြားဦးေတာ့ သူတို႔ေတြ မွတ္မိၿပီး အက်ဳိးရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု HRDP အဖဲြ႔၀င္ ကို၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

 ဆိုင္းဘုတ္တင္စဥ္က သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမခံအသည္ႀကီးရဲစခန္း၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဌာန၊ အထူးသတင္းထပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ စစ္ဘက္ေရးရာေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႔မ်ားက ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တစံုတရာ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ကာ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာ ျဖန္႔ေ၀သကဲ့သို႔ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးလိုေၾကာင္း ပုသိမ္ HRDP အဖဲြ႔၀င္ ကိုေဇာ္မိုးက ေျပာသည္။

 “က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဌာနေပါ့ေနာ္။
ဥပေဒေရးရာမွာ လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ အဲဒီ၀န္ထမ္းေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ဖို႔၊ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းေပးတာေတြလုပ္ဖို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။
 အစိုးရသာ လက္ခံမယ္ဆုိရင္ လူသားတိုင္း ေမြးရာပါ ပိုင္ဆုိင္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းေတြကို ၀န္ထမ္းေတြဆီ ျဖန္႔ေ၀ ေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

 သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ သြားေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို မသိ နားမလည္၍ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကုိသက္လြင္က ဆုိသည္။

 “ဟိုတေလာက ေရထဲမွာ လက္ထိပ္တန္းလန္းနဲ႔ေသခဲ့ရတဲ့ မသန္းသန္းေအးကိစၥ ဆိုရင္ တကယ္ေတာ့ ေဒသခံ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး နားမလည္မႈေၾကာင့္  ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာလို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

 ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ HRDP အဖဲြ႔၀င္မ်ားျဖင့့္ ပုသိမ္ဇုန္၊ ဘုိကေလးဇုန္ႏွင့္ ဟသၤာတဇုန္ဟူ၍ ဇုန္ ၃ ခု ဖဲြ႔စည္းကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကို လုိက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

.

9 Jul 2013

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ေဆးခန္း ေျမေနရာတခ်ဳိ႕ ေရာင္းစားခံရထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္က ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ရဲ႕ ေဆးခန္း အစိတ္အပုိင္းတခ်ဳိ႕ နဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းရဲ႕ ေျမေနရာကုိ ပုိင္ရွင္အျဖစ္အမည္ခံထားတ့ဲ ထုိင္းအဖဲြ႔အစည္းတခုက ေရာင္းစားလုိက္ပါတယ္ တ့ဲ။
ေဆးခန္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရဖြယ္ အေျခအေနနဲ႔ ႀကဳံေနရတ့ဲ အေၾကာင္း သတင္းေထာက္ ျပည္ေတာ္ျမင့္က ေဒသခံတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္တုိ႔ကုိ ေမးျမန္းၿပီး  အခုလုိ သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

အလႊဲသံုးစားျခင္းခံရသည့္ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အအုံေနရာ (ဓာတ္ပံုမ်ား - ျပည္ေတာ္ျမင့္/ဧရာ၀တီ)

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရိွ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းပိုင္ ေျမေနရာႏွစ္ကြက္ကို ေဒသခံေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔တခုက  အလြဲသံုးစားျပဳကာ ေရာင္းခ်လိုက္သျဖင့္ မၾကာမီ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားမွ ဖယ္ရွားေပးရဖြယ္ရိွေနသည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းေရွ႕မ်က္ႏွာစာရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ား အပ္ႏွံသည့္ ေနရာေျမကြက္၊ ေဆးခန္း၏ လမ္းမႀကီး တဖက္ျခမ္းရိွ CDC မူလတန္းေက်ာင္း တည္ရိွရာေျမေနရာတုိ႔ကို ႏိုင္ငံျခားသားအလွဴရွင္တဦးက မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသုိ႔ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ၀ယ္ယူကာလွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္္သည့္ ေဆးခန္းတာ၀န္ခံေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရိွသျဖင့္ ၎ေျမ ႏွစ္ကြက္ကုိ  လူမႈေရးအဖဲြ႔တခု၏ အမည္ျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ထုိအဖဲြ႔က ထိုင္းႏိုင္ငံသားတဦးကို ေရာင္းခ်လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ ဝါရင့္ သတင္းေထာက္တဦးက ေျပာျပသည္။

အဆိုပါေျမႏွစ္ကြက္မွာ ကာလေပါက္ေစ်း ဘတ္ေငြ သိန္း ၃၀ ခန္႔ (က်ပ္သိန္းတေထာင္နီးပါး) ရိွႏိုင္သည္ဟု မဲေဆာက္ရိွ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားမ်ားက ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ေျမကြက္အရႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ နစ္နာသည့္ဘက္က တစံုတရာ အေရးဆိုေတာင္းဆိုမႈမရိွေသးသည့္ အတြက္ ေရရွည္တြင္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အရံႈးႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ဟု အၿငိမ္းစားထိုင္းေရွ႕ေနတဦးက သံုးသပ္သည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္တာ၀န္ခံေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ...
”ဒီေျမကိစၥေၾကာင့္ လက္ရိွ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကိုေတာ့ တစံုတရာ ထိခိုက္မႈ မရိွေပမဲ့ ေရရွည္မွာ အသံုးျပဳခြင့္ မရခဲ့ရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီသတင္းဌာနကို ေျပာသည္။

ပင္မေဆးခန္းႀကီး၏ေျမေနရာမွာ ထိုင္းေျမပိုင္ရွင္တဦးထံမွ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားယူအသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမပိုင္ရွင္က ဆက္လက္ သက္တမ္းမတိုးေပးပါက လက္ရိွေနရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လက္ရိွေနရာမွေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ဆိုပါက အခက္အခဲ မရိွေစရန္အတြက္ CDC အထက္တန္းေက်ာင္းအနီးတြင္ ေဆးခန္းအသစ္တခုေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္သည္ မယ္ေတာ္ရပ္ကြက္တြင္ ေျမေနရာငွားရမ္းကာ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီး  ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရိွျမန္မာဒုကၡသည္၊ အလုပ္သမားတုိ႔ကို အခမဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။

မယ္ေတာ္ရပ္ကြက္တြင္ ရိွေသာေၾကာင့္ ေဆးခန္းအမည္ကုိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဟု ေခၚဆုိၾကသက့ဲသုိ႔  ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈအၿပီး နယ္စပ္သုိ႔တိမ္းေရွာင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေဆးခန္းဟုလည္း ေခၚၾကသည္။


 


.